השוואה מקיפה ביטוח מחלות קשות

 פסגותהפניקסמגדלכללהראלמנורה
שם התכניתחוסןמרפא זהבמזור מורחבמדיכלל לחיים 32מענקית זהבקרן אור TOP
סכום ביטווח מרבי700,000600,000700,000600,000700,000600,000
גיל כניסה מרבי606065606560
גיל סיום מרבי757575757575
פרמיהמשתנה כל שנה.
לילד קבועה עד
גיל 25
משתנה כל 5 שניםפרמיה משתנה
כל 5 שנים. מגיל
65 פרמיה קבועה.
לילד קבועה עד
גיל 25/
מגיל 21-65
משתנה כל 5 שנים.
מגיל 66 ומעלה
משתנה כל שנה.
לילד קבועה עד
גיל 20.
משתנה כל 5 שנים.
החל מגיל 65
פרמיה קבועה
משתנה מידי שנה.
לילד קבועה עד
גיל 20 .
מנגנון הפחתת
סכום ביטוח
ללאמגיל 70 הקטנה
של 50% בסכום
הביטוח
מגיל 70 הקטנה
של 50% בסכום
הביטוח
מגיל 70 הקטנה
של 50% בסכום
הביטוח
מגיל 65 הפחתה
של 5% מסכום
הביטוח כל שנה עד
גיל 75
ללא
מס' מחלות בכיסוי533232323234
תגמולי ביטוח
מקסימאליים
מהפוליסה
290% מסכום
הביטוח
200% מסכום
הביטוח
300% מסכום
הביטוח
200% מסכום
הביטוח
200% מסכום
הביטוח
240% מסכום
הביטוח
תנאים להמשך
כיסוי למחלה
נוספת
מקרה ביטוח
מקבוצה ראשונה-
ביטול פוליסה.
מקרה ביטוח
מקבוצה שניה-
המשך כיסוי עבור
עוד פיצוי אחד
מקבוצה ראשונה
או שנייה. מקרה
ביטוח מקבוצה
שלישית - עד 6
פעמים.
מקרה ביטוח
מקבוצה ראשונה-
ביטול פוליסה.
מקרה ביטוח
ראשון מקבוצה
שניה - המשך כיסוי
עבור עוד פיצוי אחד
מקבוצה ראשונה
או שנייה.
מקרה ביטוח
מקבוצה ראשונה-
ביטול פוליסה.
מקרה ביטוח
ראשון מקבוצה
שניה- המשך כיסוי
עבור עוד פיצוי אחד
מקבוצה שנייה
ועוד פיצוי מקבוצה
ראשונה (מקרה
ביטוח מקבוצה
ראשונה, לא משנה
מתי התרחש מבטל
פוליסה).
מקרה ביטוח
מקבוצה ראשונה-
ביטול פוליסה.
זכאות לפיצוי
שני - רק אם
מקרה הביטוח אינו
מקבוצה ראשונה.
אם מקרה הביטוח
הראשון הוא שבץ
מוחי אז מקרה
הביטוח השני יכול
להיות רק מקבוצה
רביעית אחרת אין
פיצוי.
מקרה ביטוח
מקבוצה ראשונה-
ביטול פוליסה.
מקרה ביטוח
מקבוצה שניה-
המשך כיסוי עבור
עוד פיצוי אחד
מקבוצה ראשונה
או שנייה.
מקרה ביטוח
מקבוצה ראשונה
- ביטול פוליסה.
מקרה ביטוח
מקבוצה שניה -
המשך כיסוי עבור
עוד פיצוי אחד
מקבוצה ראשונה
או שנייה.
מקרה ביטוח
מקבוצה שלישית -
עד 2 פעמים.
סכום ביטוח
מקרה 2
100%100%100%100%100%100%
תגמולי ביטוח בגין
כיסויים נוספים
7 מחלות (מתוכן 5
בלעדיות לפסגות)
ללאללאללא2 מחלות2 מחלות
סכום פיצוי בגין
תגמולים נוספים
15% ללא הפחתה
מסכום הביטוח
המקורי.
לא קייםלא קייםלא קיים15% מסכום
הביטוח עם הפחתה
מסכום הביטוח
המקורי בגין סרטן.
מקרה שני של סרטן
לאחר 5 שנים יהיה
25% עם הפחתה
מסכום הביטוח
לסרטן. לא ישולם
בגין מקרי סרטן
יותר מ-100%
20% ללא הפחתה
מסכום הביטוח
המקורי.
זכאות למקרי ביטוח
בגין כיסויים נוספים
6איןאיןאיןאין2
מספר קבוצות
מחלה
332443
אכשרה למחלה
ראשונה
90 יום90 יום90 יום90 יום90 יום90 יום
אכשרה למחלה
שניה
365 יום180 יום365 יום (למעט
סרטן, בו נדרש 5
שנים מהחלמה
מלאה ממקרה
סרטן קודם)
180 יום365 יום180 יום
מקרה ביטוח בתק'
אכשרה ראשונה או
שנייה
תקופה ראשונה -
החזר כל הפרמיות
ששולמו מתחילת
הביטוח ועד מועד
קרות הביטוח
צמודים למדד.
תקופה שנייה - החזר
כל הפרמיות ממקרה
הביטוח הראשון
צמודים למדד
תקופה ראשונה -
אין החזר פרמיות.
תקופה שנייה -
החזר כל הפרמיות
ממקרה הביטוח
הראשון צמודים
למדד
אין החזר פרמיותתקופה ראשונה -
אין החזר פרמיות.
תקופה שנייה -
החזר כל הפרמיות
ממקרה הביטוח
הראשון צמודים
למדד
אין החזר פרמיותתקופה ראשונה -
החזר כל הפרמיות
ששולמו מתחילת
הביטוח ועד מועד
קרות הביטוח
צמודים למדד.
תקופה שנייה - אין
החזר פרמיות
תקופת המתנהקיימת עבור 13
מחלות (תקופה
משתנה לכל
מחלה)
קיימת עבור 7
מחלות (תקופה
משתנה לכל
מחלה)
קיימת עבור 8
מחלות (תקופה
משתנה לכל
מחלה)
קיימת עבור 7
מחלות (תקופה
משתנה לכל
מחלה)
קיימת עבור 8
מחלות (תקופה
משתנה לכל
מחלה)
קיימת עבור 8
מחלות (תקופה
משתנה לכל
מחלה)
תקופת הישרדות
(פטירה של
המבוטח בתוך
ימים אלו ממקרה
הביטוח אינה
מזכה בפיצוי ע"פ
הפוליסה)
14 יום30 יום , אם נפטר
בתוך 30 יום זכאי
המוטב להחזר של
עד 70% מההוצאות
הרפואיות ולא יותר
מ- 50,000 ₪
14 יום14 יום14 יום14 יום